image Kategorie image
+Podpěry antén
+Kabely
+Parabolické antény
+Set-top boxy a Wifi
      routery

+Antény FM a TV
+Multiswitche
+LNB (konvertory)
+Optický příjem satelitů
+Pasivní prvky
+Zásuvky
+Konektory
+Nářadí
+Zesilovače
+Hlavní stanice
+DVB-T přijímače
+Karty a příslušenství
+DVB - S (satelitní
      přijímače)

image Rychlé hledání image
image
 
Vložte hledaný text nebo přejděte na Pokročilé vyhledávání
image

Reklamační řád

Čl.1 Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník"), upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.
Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Čl.2 Vymezení základních pojmů

Prodávajícím se rozumí společnost KATRO SERVIS spol. s r. o., U Potoka 267, 513 01 Semily, IČ 15043355
Internetový obchod je internetový obchod na adrese www.katroservis.cz provozovaný prodávajícím.
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
Zbožím se rozumí jakákoliv věc zakoupená prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
Záruční list je listina vystavená prodávajícím obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží; jako součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující v souvislosti s nákupem konkrétního zboží.
Reklamací je uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

Čl.3 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby. Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
pokud nebyla vada reklamována v záruční době
při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
poškozením zboží působením živlů

Čl.4 Záruční doba

Konkrétní délka záruční doby je u každého zboží uvedena v detailu zboží na internetových stránkách internetového obchodu a v prodávajícím potvrzeném záručním listě zaslaném kupujícímu.
Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.
Pokud je u nového zboží uvedená záruční doba kratší než minimální dle občanského zákoníku, je tato doba platná pro uzavření kupní smlouvy s firmou podle obchodního zákona a pro spotřebitele platí v tomto případě minimální záruční doba dle občanského zákoníku.
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Má-li být dle objednávky kupujícího, příp. dle požadavku příslušných právních předpisů, provedena odborná instalace zboží osobou k tomu způsobilou a oprávněnou, začíná záruční doba běžet až ode dne provedení instalace zboží, pokud kupující objednal instalaci zboží nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení instalace potřebnou součinnost.
Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.
Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (od převzetí zboží s novou součástkou).

Čl.5 Nároky ze záruky

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:
právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady jde-li o vadu odstranitelnou, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci.

Čl.6 Potvrzení převzetí zboží kupujícím a vystavení záručního listu

Nevyplněný záruční list s daňovým dokladem bude kupujícímu doručen spolu se zbožím. Záruční list prodávající potvrdí na přání zákazníka (například zasláním prostřednictvím České pošty).
Kupující přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně - do jednoho pracovního dne - písemně či telefonicky prodávajícího.

Čl.7 Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se obchod KATRO SERVIS spol. s r. o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. V případech, kdy obdržené zboží je poškozené nebo nefunkční nebo zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod) nebo Vám došlo jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně), můžete tyto zásilky reklamovat. – Pozor, pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena. .) Ověřte si rozdělení zásilky ve službě "vaše objednávky"

Čl.8 Postup a místo uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Na základě prokázaných nákladů. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady. V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě příslušeného výrobku. V případě, že záruční list není součástí dodávky, nebo dané servisní místo již není aktuální, vyhledejte prosím nejbližší servisní místo k reklamaci podle značky, výrobku a místa kupujícího (bydliště). Informace o servisních místech najdete na internetových stránkách výrobce. POUZE v případě, že pro Vámi reklamované zboží servisní místo v žádném uvedeném seznamu není, případně nalezené servisní místo není ve stejném místě jako v případě prodávajícího a zároveň není toto místo pro Vás jako kupujícího blíže, než v případě reklamace přímo u prodávajícího, reklamaci prosím uplatněte v místě prodávajícího na adrese KATRO SERVIS spol. s r. o., U Potoka 267, 513 01 Semily, nebo KATRO SERVIS spol. s r. o., velkoobchod, V Olšinách 61, 100 00 Praha 10, popřípadě v dalších prodejních místech prodávajícího. V ostatních případech nebude reklamace souladu s ustanovením § 625 občanského zákoníku přijata. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku. Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele, které je povinen vyřídit do 30-ti dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu. Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte v našem technickém oddělení: info@katroservis.cz

Čl.9 Způsob uplatnění reklamace

Vaše reklamace musí být označena tak, aby ji nebylo možno zaměnit. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno. Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem technickém oddělení: info@katroservis.cz.

Čl.10 Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

Čl.11 Vady při převzetí věci

Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě jakékoli reklamace nás prosím kontaktujte na info@katroservis.cz nebo katroservis@katroservis.cz

 

image Nákupní košík víceimage
image
..prázdný
image
image Bestsellery image
image
01.N 35 PVC 1x200
02.N 35 H PVC 1x200
03.N 48 H PVC 1x500
04.F-56 CX3 5,1 (99909446)
05.F-56 CX3 4,9 (99909441)
06.N 48 PVC 1x100
07.F-59 CX3 3,7
08.GF-UE-6 (5,1) (99909307)
09.N 48 Cu PVC 1x250
10.N 48 PVC 1x250
image
image Hodnocení víceimage
image
Zatím nikdo nehodnotil
image
image Zprávy víceimage
image

18.4. 2019 - Katro Servis slaví 28 let od svého vzniku yes

 

image